WebCounter

 אגרת הרמב"ן 

בעה"י

Page Last Revised: Wednesday, July 16, 2003 02:54 PM

Texte Français - English Text - כתב עברית

שמע בני מוסר אביך, ואל תטש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו, שנאמר: הסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר: וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר: עקב ענוה יראת ה'. ובעבור הענוה תעלה על לבך מדת היראה, כי תתן אל לבך תמיד, מאין באת, ולאן אתה הולך, ושאתה רמה ותולעה בחייך, ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך הכבוד, שנאמר: הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי לבות בני אדם, ונאמר: הלא את-השמים ואת-הארץ אני מלא נאם ה'. וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראך ותשמור מן החטא, ובמדות האלה תהיה שמח בחלקך, וכאשר תתנהג במדת הענוה להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה, וזיו כבודה, וחיי עולם הבא. ועתה בני דע וראה, כי המתגאה בלבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים, שנאמר: ה' מלך גאות לבש וגו'. ובמה יתגאה לב האדם, אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלקים הוא, שנאמר: והעושר והכבוד מלפניך, ואין מתפאר בכבוד קונו. ואם מתפאר בחכמה, מסיר שפה לנאמנים, וטעם זקנים יקח. נמצא הכל שוה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים, וברצונו מגביה שפלים, לכן השפיל עצמך וינשאך המקום. על כן אפרש לך איך תתנהג במדת הענוה ללכת בה תמיד: כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה, ואל תביט בפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, ואם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חיב ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא הוא שוגג ןאתה מזיד. בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת, חשוב בלבך כאלו אתה עומד לפני הקב"ה, ושכינתו עליך. כי כבודו מלא העולם, ודבריך יהיו באימה וביראה כעבד לפני רבו, ותתביש מכל אדם, ואם יקראך איש אל תעננו בקול רם, רק בנחת כעומד לפני רבו. והוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקימה, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו, ותפשפש במעשיך בבקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. והסר כל דברי העולם מלבך בעת התפלה, והכן לבך לפני המקום ב"ה, וטהר רעיוניך, וחשוב הדיבור קודם שתוצאנו מפיך, וכן תעשה כל ימי חיי הבלך בכל דבר ודבר ולא תחטא, ובזה יהיו דבריך ומעשיך ומחשבותיך ישרים, ותפלתך תהיה זכה וברה ונקיה ומכונת ומקבלת לפני המקום ב"ה, שנאמר: תכין לבם תקשיב אזנך. תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות, לקימה וללכת בה תמיד אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמים כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם . . . אמן, סלה.

* * *

Other Divrei Torah
עוד דברי תורה

Château Mescal
קרם מזקל

Top of Page
ראש עמוד

Iggeret ha Ramban – The Ramban's Letter

(Written to his elder son, Nachman, with the instruction to read it weekly.)

Hear, my son, the instruction of your father, and do not forsake the teaching of your mother (Mishlei 1:8). Become accustomed to speak gently, to every person, and at all times. In this manner, you will be protected from anger, a most evil character trait which causes people to sin. And thus said our Rabbis, of blessed memory (Nedarim 22a): Whoever becomes angry, all sorts of Gehinnom will rule over him, as it is written (Koheles 12:10), "Remove anger from your heart, and [as a result] remove evil from your flesh." And there is no evil but [that of] Gehinnom, as it is written (Mishlei 16:4): "...and the wicked [are destined] for the day of evil."

Once you have distanced yourself from anger, the quality of humility will enter your heart. This sterling quality is the finest of all admirable traits (see Avodah Zarah 20b), as it is written (Mishlei 22:4), "On the heels of humility comes the fear of Hashem." Through humility, the fear of God will intensify in your heart, for you will always be aware of from where you have come and to where you are destined to go (see Avos 3:1). You will realize that in life you are as frail as the maggot or the worm – all the more so in death. It is this sense of humility which reminds you of the One before Whom you will be called for judgement – the King of Glory. Of Him it is written (I Melachim 8:27; Mishlei 15:11), "Behold, heaven and the heaven of Heavens cannot contain You – surely not the hearts of men." Furthermore, it is also written (Yirmeyahu 23:24), "Do I not fill heaven and earth? says Hashem."

And when you give serious thought to all these things, you will stand in awe of your Creator, and will be guarded against sin. And with these fine qualities, you will indeed be happy with your lot.

And when your actions display genuine humility – when you stand meekly before man, and fearfully before God; when you stand wary of sin – then the spirit of God's presence will rest upon you, as will the splendor of His Glory; you will live the life of the World-to-Come!

And now my son, understand clearly that one who is prideful in his heart towards other men rebels against the sovereignity of heaven, for he glorifies himself in God's own robes, for it is written (Tehillim 93:1), "Hashem reigns, He dons the mantle of grandeur."

For indeed, of what should man be prideful? If he has wealth – it is Hashem who makes one prosperous (I Shmuel 2:7). And if honor – does honor not belong to God? As it is written (I Divrei Hayamim 29:12), "Wealth and honor come from You" – how can one glorify himself with the honor of his Maker? If he takes pride in wisdom – let him understand that God may remove the speech of the most competent and take away the wisdom of the aged (Iyov 12:20).

Thus, all men stand as equals before their Creator. In His fury He casts down the lofty; in His goodwill He elevates the downtrodden. Therefore, humble yourself, for Hashem will lift you!

Thus, I shall explain to you how you may accustom yourself to the quality of humility, to walk with it always.

Let your words be spoken gently; let your head be bowed.

Cast your eyes downward, and your heart heavenward; and when speaking, do not stare at your listener. Let all men seem greater than you in your eyes: If another is wiser or wealthier than yourself, you must show him respect. And if he is poor, and you are richer or wiser than he, consider that he may be more righteous than yourself: If he sins it is the result of error, while your transgression is deliberate.

In all your words, actions and thoughts – at all times – imagine in your heart that you are standing in the presence of the Holy One, Blessed is He, and that His Presence rests upon you. Indeed, the glory of Hashem fills the universe. – Speak with reverence and awe, like a servant who stands in the presence of his master. Act with restraint, in the company of others: If one should call out to you, do not answer with a loud voice, but respond gently – in low tones, as one who stands before his mentor.

Take care to always study Torah diligently, so that you will be able to fulfill its commands. When you rise from study, ponder carefully what you have learned; see what there is in it which you can put into practice.

Review your actions every morning and evening, and in this way live all your days in teshuvah (repentance).

Cast external matters from your mind when you stand to pray; carefully prepare your heart in the presence of the Holy One. Purify your thoughts, and ponder your words before you utter them.

Conduct yourself in these ways in all your endeavors for as long as you live. In this way you will surely avoid transgression; your words, actions, and thoughts will be flawless. Your prayer will be pure and clear, sincere and pleasing to God, as it is written (Tehillim 10:17), "When You prepare their heart [to concentrate], You are attentive [to their prayers]."

Read this letter once a week and neglect none of it. Fulfill it, and in so doing, walk with it forever in the ways of Hashem, may He be Blessed, so that you may succeed in your ways and merit the World to Come that lies hidden for the righteous. Every day that you shall read this letter, heaven shall answer your heart's desires . . . Amen, Selah!

* * *

Other Divrei Torah
מפתח דברי תורה

Château Mescal
קרם מזקל

Top of Page
ראש עמוד

Iggeret ha Ramban. La Lettre Du Ramban

(écrit à son fils plus âgé, Nachman, avec l'instruction de la lire toutes les semaines.)

Prenez garde, mon fils, la discipline de votre père, et n'abandonnez pas les conseils de votre mère (Mishlei 1:8). Accoutumez-vous a parler doucement à toutes les personnes à tout moment. Ceci vous protégera de la colère. Un trait de caractère des plus importants qui pousse des personnes au péché. Notre Rabbin a enseigné (Nedarim 2à): " Celui qui s’eleve dans la colère est sujet à la discipline de Gehinnom, pendant qu'on lui écrit (Koheles 12:10), 'banissez la colère de votre coeur, et [ en faisant ceci ] enlevez le mal de votre chair.' Le mal mentionné ici se rapporte à Gehinnom, car on lui écrit (Mishlei 16:4): "... et les malins sont destines au jour du mal. "

Une fois que vous vous êtes distancés de la colère, la qualité d’humilite éntrera dans votre coeur. Cette qualité veritable est la meilleure de tous les traits excellents (voir l'Avodah Zarah 20b), pendant qu'on lui écrit (Mishlei 22:4), " dans les sillages de l’humilite vient le respect de Hashem. " Par l’humilite, la crainte de Dieu s’intensifiera dans votre coeur, parce que vous vous rendrez toujours compte de d'où vous êtes venus et où vous etes destines a aller (voir l'Avos 3:1). Vous vous rendrez compte que dans la vie vous êtes aussi frêle que la larve ou le ver. à plus forte raison dans la mort. C'est ce sens de l’humilite qui vous rappelle que vous serez appele au Jugement. le roi de la gloire. De lui on lui écrit (I Melachim 8:27; Mishlei 15:11), " Voyez, ciel et le ciel des cieux ne peut pas vous contenir. sûrement pas les coeurs des hommes. " Est-ce qu'en outre, il (Yirmeyahu 23:24), " 'est également écrit ne remplis pas ciel et terre? dit Hashem. "

Et quand vous prenez en serieuse considération toutes ces choses, vous vous tiendrez dans la crainte de votre créateur, et serez gardés contre le péché. Et avec ces qualités fines, vous serez en effet heureux de votre sort.

Et quand vos actions montrent le humility véritable. quand vous vous tenez doucement devant l'homme, et craintivement devant Dieu; quand vous vous tenez circonspect du péché. alors l'esprit de la présence de Dieu se reposera sur vous, comme la splendeur de sa gloire; vous vivrez la vie du Monde-à-Venir!

Et maintenant mon fils, comprennez clairement que celui qui est orgueilleux dans son coeur envers d’autres hommes va contre la souvereinete du ciel, car il se glorifie des insignes de Dieu car il est ecrit (Tehillim 93:1), "Hashem reigne , il revet le manteau de la grandeur. "

Pour en effet, de quoi l'homme devrait-il être orgueilleux? S'il a la richesse. c'est Hashem qui le rend prospere (I Shmuel 2:7). Et si l’ honneur. l'honneur n'appartient-il pas à Dieu? Pendant qu'on lui écrit (I Divrei Hayamim 29:12), " richesse et lonneur viennent de vous ". comment peut-on s'améliorer avec l'honneur de son fabricant? S'il prend la fierté dans la sagesse. laissez-le comprendre que Dieu peut enlever le discours du plus compétent et emporter la sagesse du plus âgé (Iyov 12:20).

Ainsi, tous les hommes se tiennent egaux devant leur créateur. Dans sa fureur il pietine l’orgueilleux; dans sa bonne volonté il élève le piétiné. Par conséquent, soyez humble, car Hashem vous soulèvera!

Ainsi, je vous expliquerai comment vous pouvez vous accoutumer à la qualité de l’humilite, pour toujours marcher avec elle.

Parlez doucement et baissez la tete.

Baissez les yeux et elevez votre coeur, et en parlant, ne regardez pas votre auditeur. Laissez tous les hommes sembler plus grands que vous dans vos yeux: Si un autre est plus sage ou plus riche que vous-même, vous devez lui montrer le respect. Et s'il est pauvre, et vous êtes plus riche ou plus sage que lui, considérez qu'il peut être aussi vertueux que vous-même: S'il a des péchés c’ est le résultat de l'erreur, alors que votre transgression est délibérée.

Dans tous vos mots, actions et pensées. à tout moment. imaginez dans votre coeur que vous vous tenez en présence du saint, béni est il, et que sa présence se repose sur vous. En effet, la gloire de Hashem remplit l’univers. Parlez avec la reverence et la crainte, comme un domestique qui se tient en présence de son maître. Agissez avec contrainte, en compagnie de d'autres: Si on est exigeant envers vous, ne répondez pas avec une voix forte, mais répondez doucement. dans de basses tonalités, en tant que personne se tenant devant son mentor.

Veillez a toujours étudier la Torah diligemment, de sorte que vous puissiez accomplir ses commandements. Quand vous avez fini d’etudier, reflechissez soigneusement ce que vous avez appris; voyez ce que vous pouvez mettre en pratique.

Passez en revue vos actions matin et soir, et de cette façon vivez tous vos jours dans le teshuvah (repentance).

Chassez les sujets externes de votre esprit quand vous vous tenez pour prier; préparez soigneusement votre coeur en présence d’un saint ,épurez vos pensées, et reflechissez avant de parler.

Conduisez-vous de cette manière dans tous vos efforts tant que vous vivez. De cette façon vous éviterez sûrement la transgression; vos mots, actions, et pensées seront impeccables. Votre prière sera pure et claire, sincère et satisfaisante à Dieu, car il est ecrit (Tehillim 10:17), " quand vous préparez leur coeur [ pour se concentrer ], soyez attentif [ à leurs prières ]. "

Lisez cette lettre une fois par semaine et ne négligez rien elle. Accomplissez-la, et ce faisant, promenez vous toujours avec elle dans les chemins de Hashem, qu’Il soit béni afin que vous reussissiez a votre maniere et que vous meritiez le Monde-a-Venir qui se cache pour les virtueux. Chaque jour que vous lirez cette lettre, le ciel répondra aux désirs de votre coeur. . . Amen, Selah!

* * *

Other Divrei Torah
עוד דברי תורה

Château Mescal
קרם מזקל

Top of Page
ראש עמוד